01/Agosto
Gustavo Fernandes Carneiro
03/Agosto
Hilda Cristyna Gonçalves Loro
08/Agosto
Nancy Karina Lopez Oviedo
10/Agosto
Josélia Maria Doimo
19/Agosto
Ciro Douglas Bonito Wanschel
25/Agosto
Flavio Yukio Nakabayashi